Diskors mill-onor. Giovanna Debono, Ministru għal Għawdex, waqt l-inawgurazzjoni tal-proġett ta’ rijabilitazzjoni fi ġnien Villa Rundle – Rabat, Għawdex - il-Ħamis, 17 ta’ Mejju 2012

Qabel xejn nixtieq nirringrazzjakom li tajtu sinifikat lil din l-okka|joni tal-lejla permezz tal-pre|enza tag'kom. Grazzi talli lqajtu l-istedina tag'na u ng'aqadtu mag'na g'al din l-inawgurazzjoni.

pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle Nistg'u ng'idu li din tal-lejla ser tkun inawgurazzjoni storika li tg'aqqad dak li nbeda 97 sena ilu ma dak li twettaq fdawn l-a''ar sentejn. Ix-xog'lijiet li saru ser jippermettu li dak li wrietna minn g'and ta qabilna ser inkunu nistg'u ng'adduh g'at-tgawdija ta !enerazzjoniiet tal-pre|ent u l-futur, fkundizzjoni ferm a'jar.

Ta dan nixtieq l-ewwel u qabel kollox nirringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom biex dan il-pro!ett jitwettaq. Tistg'u tapprezzaw li l-lista hija estensiva u nkun qed nirriskja li ni|balja jekk nipprova nsemmi xi ismijiet.

Il-kontribut ta kul'add, mill-kbir sa|-|g'ir, kien indispensabbli biex illum stajna niltaqg'u g'al din l-okka|joni. Ta dan nixtieq nirringrazzjakom ilkoll g'an-nom ta dawk kollha li ser jibbenefikaw u jgawdu mix-xog'ol li wettaqtu.

Grazzi mill-qalb g'e|ie| 'addiema.

Grazzi wkoll lir-residenti tal-in'awi li |gur kellhom jg'addu minn xi inkonvenjent waqt li kienu g'addejjin ix-xog'ljiet. Anke jekk wie'ed jipprova jevita dawn l-inkonvenjenzi mhux dejjem huwa possibbli. I|da llum na'seb li tapprezzaw ir-ri|ultat. Nawgura li issa inthom ukoll tgawdu mir-ri|ultati tax-xog'ol li sar.

Sinjuri, b'al ma wie'ed jista japprezza, dan il-!nien jinsab fpost strate!iku fil-qalba tal-belt Victoria u fi - entru tal-g|ira ta G'awdex. G'alhekk ma huwiex biss meqjus b'ala !nien g'ar-residenti tar-Rabat i|da huwa wkoll ikkunsidrat b'ala sit popolari ma residenti G'awdxin ta kull età. L-importanza storika tieg'u tag'tih ukoll valur addizzjonali b'ala attrazzjoni turistika ewlenija g'al g|ira ta G'awdex.

Dawn kienu l-objettivi ewlenin li ispiraw is-sottomissjoni ta dan il-pro!ett g'al ko-finanzjament minn fondi Ewropej. Dawn l-objettivi !ew spjegati b'ala Titjib estensiv fl-in'awi li jippermettu li dan il-!nien jkun jista jitgawda filwaqt li jintegra ru'u a'jar fl-infrastruttura kulturali u turistika fil-g|ira ta G'awdex.

Dan kollu kien fmo''na meta ppro!ettajna u 'adna de i|jonijiet dwar dan il-pro!ett li sewa investiment ta aktar minn ¬2.5 miljun (tnejn punt 'amsa miljun ewro) li 85% minnhom !ew iffinanzjati mill-Fond Ewropew g'all-I|vilupp Re!jonali u l-15% l-o'ra minn fondi nazzjonali. Illum qeg'din inroddu lura r-ri|ultat ta dan l-investiment b'al ma raddejna lura u ser inkunu qed inroddu lura r-ri|ultati ta investimenti o'ra madwar il-g|ira kollha.

Sinjuri jekk wie'ed i'ares madwaru g'andu xhieda konkreta ta dan kollu meta jara x-xog'ol intensiv li qed ikompli g'addej fit-triq li mix-Xatt issa ser tkun waslet sar Rabat. Dawra 'afifa madwarna tlaqqana ma skola !dida g'all-istudenti tag'na, restawr fis-swar ta - ittadella, Bus Terminus !did u sistema tat-trasport !dida, flimkien ma g'add ta pro!etti o'rajn li twettqu fdawn l-a''ar snin u o'rajn li g'adhom g'addejjin madwar G'awdex kollu.

Dan ukoll huwa parti mill-pjan tag'na li nkomplu nag'mlu minn G'awdex g|ira a'jar. Hekk g'amilna wkoll permezz tal-pro!ett !ewwa Villa Rundle. Ix-xog'lijiet li twettqu irrispettaw dak li !ie mg'oddi lilna mill-!enerazzjonijiet ta qabilna filwaqt li qed jirriflettu wkoll il-vi|joni tag'na g'al futur.

Meta sar dan il-!nien 97 sena ilu, kien !ie ppjantat fuq il-forma tal-bandiera Ingli|a. Illum Villa Rundle !iet mqassma ferbà taqsimiet li jirrappre|entaw l-erba sta!uni ir-Rebbieg'a, is-Sajf, il-&arifa u x-Xitwa. Dan ukoll sinjuri joffrilna spunt ta riflessjoni g'al dak li g'addew minnhu l-g|ejjer tag'na fdawn l-a''ar de enni. Fuq kollox jixhed il-'ila tal-poplu Malti u G'awdxi fit-tmexxija ta pajji|u u kif dan dejjem 'ares il-quddiem bkura!!.

Illum mal-monumeti li jixhdu parti mill-istorja ta g|iritna ser ji|died ie'or li jixhed pass ie'or li g'amel pajji|na permezz ta s'ubija fl-Unjoni Ewropea. Jixhed ukoll kif din is-s'ubija qed ti!i msarrfa g'all-!id tag'na lkoll. Nawgura g'alhekk li l-objettivi li xprunaw it-twettieq ta dan il-pro!ett jintla'qu billi ner!g'u nibdew naraw tfal, |g'a|ag', adulti u anzjani jgawdu mill-ambjenti !odda fdan il-!nien li jikkumplimentaw ukoll l-idea u s-si!ar li !ew m'awla kwa|i mitt sena ilu.

Dan il-mument jag'ti sodisfazzjon mhux biss lili i|da lil kull min 'adem biex illum stajna ner!g'u nift'u l-bibien tieg'u. Nixtieq nie'u l-opportunità biex nappella g'ar-rispett tax-xog'ol u l-investiment li sar. Il-vi|joni Eko G'awdex tpo!!i fuqna responsabilità li nib|g'u g'all-ambjenti ta madwarna fl-aspetti kollha ibda mill-ekonomija, l-ambjent naturali, il-qasam so jali u dak kollu li jag'ti identità lil g|ira. Dan il-!nien huwa wie'ed mill-elementi li jesponu l-karatteristi i ta G'awdex. G'alhekk ejja nib|g'u g'alih!

Sinjuri, l-pre|enza tag'kom hanwhekk illejla tkompli timliena bkura!!. A'na ser inkomplu bl-impenn tag'na brisq aktar pro!etti. Pro!etti li huma ta benefi ju g'al poplu G'awdxi kollu u g'al dawk kollha li jag'|lu li jaqsmu mieg'u l-!miel u l-karatteristi i uni i ta din il-g|ira.

Grazzi.  

pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle Copy_of_OPM_18052012_06 pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle

 

 

 

 

 

 

 

pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle  pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle   pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle   

pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle

pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle

pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle  

 

 

 

 

 

 

 

pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle