Diskors mill-onor. Lawrence, Gonzi, Prim Ministru waqt l-inawgurazzjoni tal-proġett ta’ rijabilitazzjoni fi ġnien Villa Rundle – Rabat, Għawdex - il-Ħamis, 17 ta’ Mejju 2012

Hu ta pja ir li llum qed ninawguraw ix-xog'lijiet estensivi ta tisbi' li twettqu fdan il-!nien storiku li g'andu sinifikat spe jali mhux biss g'al-lokalità tal-Belt Victoria fejn jinsab, i|da huwa wkoll ikkunsidrat b'ala landmark ewlenija fil-g|ira ta G'awdex. Kumbinazzjoni qeg'din hawn? Illum ninsabu hawn g'aliex b'ala pajji| idde idejna li nid'lu fl-Unjoni Ewropea u g'aliex il-Gvern g'amel g'a|liet ari favur tag'kom l-G'awdxin li tg'ixu hawn.  G'amilna g'a|liet ta kif ninvestu l-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-fondi nazzjonali fi pro!etti f' G'awdex

Il-Gvern qieg'ed isarraf is-s'ubija ta pajji|na fl-Unjoni Ewropea fi pro!etti u inizjattivi ta !id g'all-familji G'awdxin partikolarment fix-xog'ol u t-ta'ri!, fl-infrastruttura u fil-prodott turistiku.

Qed na'dmu biex inkomplu ntejbu l-kwalita tal-'ajja tal-G'awdxin, u nkomplu no'olqu aktar xog'ol u kummer f' G'awdex biex il-'addiema u l-familji G'awdxin i|idu d-d'ul finanzjarju tag'hom.

Dan il-pro!ett, ta' Villa Rundle, hu ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropea, madankollu mhux l-uniku pro!ett li g'amilna f' G'awdex b'fondi ewropej.

G'amilna g'a|liet importanti biex insa''u l-'iliet ta|-|g'a|ag' u tal-'addiema G'awdxin. Investejna fl-Istitut g'all-Istudji Turisti i biex aktar studenti u 'addiema jkunu m'arr!a f'din l-industrija tant importanti.  Investejna f'workshops u laboratorji tal-computers fl-MCAST.  G'amilna l-estensjoni ta - entru tal-Arti u l-Arti!janat Wistin Camilleri.  B' fondi Ewropej saru korsijiet ta' ta'ri! u 'loqna skema Employment Aid Programme li permezz tag'ha 450 persuna da'lu f'impjieg ma' 150 negozju f' G'awdex.

Dawn l-g'a|liet fl-edukazzjoni, it-ta'ri! u x-xog'ol g'amilnihom g'aliex nafu l-isfidi fil-qasam tax-xog'ol.  B' ri|ultat tal-inizjattivi li 'adna l-impjiegi full-time illum huma 9,100, |ieda ta 6% fuq dawk li kienu fl-2007.

U biex ji|died aktar l-investiment u x-xog'ol f'G'awdex 'loqna skema ta' tnaqqis fl-income tax g'as-sidien tan-negozji |g'ar u medji biex jimpjegaw aktar 'addiema u jinvestu aktar.  Filwaqt li sidien ta' negozji |g'ar f'Malta jiffrankaw 40% mill-income tax, sidien ta' negozji f' G'awdex jiffrankaw 60%.  Sa issa 230 sid ta' negozju f' G'awdex investew E2 miljun u qed jiffrankaw aktar minn miljun ewro fi tnaqqis mill-income tax.  B' hekk aktar flus iduru fl-ekonomija G'awdxija.

Idde idejna li ninvestu b' mod qawwi fl-infrastruttura f' G'awdex fosthom it-toroq arterjali, titjib tal-mu|ew tal-arkeolo!ija, ir-restawr tas-swar, i|-{ewwieqa Waterfront u l-pro!ett ta' Villa Rundle.  Qed nag'mlu pro!etti g'at-tgawdija tat-tfal, il-familji, il-Maltin li ji!u G'awdex u g'at-turisti li j|uru din il-g|ira unika.  B' dawn il-pro!etti qed intejbu wkoll il-prodott turistiku, g'aliex nafu li t-turi|mu hu pilastru importanti g'alikom.

Xhieda o'ra tal-mod kif l-Gvern jag'ti kunsiderazzjoni spe jali g'al G'awdex hi l-vi|joni Eko-G'awdex.  Kien bi pjan ma'sub li l-ewwel impjant tat-tisfija tal-ilma g'amilnih f' G'awdex.  Ridna ntejbu l-kwalita tal-ilma ba'ar, qabel xejn g'al G'awdxin, i|da g'aliex id-diving hi ni a turistika importanti g'al G'awdex.  G'alaqna l-mi|bla Tal-Qortin li issa qed ti!i rijabilitata.  G'amilna skema aktar vanta!!u|a ta' feed in tariff g'al G'awdxin li jag'|lu li jinvestu f' panelli fotovoltaji i fuq il-bjut tag'hom.  Ir-rata li l-Gvern jag'ti lill-G'awdxin hi aktar minn dik g'all-Maltin.

Illum fostkom hawn g'add ta' sindki, kumitati amministrattivi kif ukoll membri ta g'aqdiet mhux governattivi li 'dimtu fuq pro!etti u inizjattivi fil-lokalitajiet tag'kom permezz ta' g'ajnuna li ng'atat ta't diversi skemi tal-Ministeru g'al G'awdex g'al Eko-G'awdex.

Bis-sehem tag'kom ukoll beda pro ess kontinwu biex din il-g|ira tadotta pratti i ta |vilupp sostenibbli fl-oqsma so jo-ekonomi i kollha.  Dan sabiex nassiguraw li filwaqt li nkomplu ntejbu l-kwalità ta 'ajja llum, ma nikkompromettux dik tal-!enerazzjonijiet li se ji!u fil-futur. Eko-G'awdex g'alina tfisser ukoll kwalita ta 'ajja a'jar.  G'alik u g'all-familja tieg'ek.

Sinjuri,

Dan il-!nien !ie msebba' biex ikun vetrina 'ajja ta G'awdex.  Post ta mistrie' u rikreazzjoni g'all-familji, post ta trankwillità, post turistiku u li joffri ambjent ie'or ideali fejn ikunu jistg'u jittellg'u aktar attivitajiet kulturali li j|idu mal-attrazzjonijiet ta' matul is-sena.

Ir-rieda politika ta' dan il-Gvern dwar G'awdex hi ara:  irridu l-a'jar g'al G'awdex.  Gzira li tkompli to'loq ix-xog'ol, fejn ir-residenti jgawdu kwalita tal-'ajja g'olja.  G|ira li tilqg'ek u tistiednek tiskopri l-!miel tag'ha u ta' pajji|na, mill-wirt storiku g'al dak kulturali, minn dak tradizzjonali g'al dak rurali.

L-impenn tag'na jibqa dak li nkomplu na'dmu biex inkomplu ntejbu l-prospetti g'all-!ejjieni tat-tfal, ta|-|g'a|ag' u l-G'awdxin kollha.

Diskors mill-onor. Lawrence, Gonzi, Prim Ministru waqt l-inawgurazzjoni tal-pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle Diskors mill-onor. Lawrence, Gonzi, Prim Ministru waqt l-inawgurazzjoni tal-pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle Diskors mill-onor. Lawrence, Gonzi, Prim Ministru waqt l-inawgurazzjoni tal-pro!ett ta rijabilitazzjoni fi !nien Villa Rundle