il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo ħabbar uffiċjalment x-xogħlijiet li se jibdew fil-housing estate taċ-Ċawla

pr141098a - CopyIl-Ministru ghal Ghawdex Anton Refalo habbar ufficjalment x-xoghlijiet li se jibdew fil-housing estate tac-Cawla. Ix-xoghol mistenni jibda dan ix-xahar stess u jitlesta fis-sajf.

Fdan il-housing estate, dan ser ikun t-tieni progett ghal din s-sena, hekk kif fi Frar kien sar ukoll xoghol ta manutenzjoni. Fi hdan dan il-progett, 265 panella ser jigu installati fuq il-bjut tal-apartamenti tal-housing estate gewwa tac-Cawla. Bkollox dawn il-panelli huma stmati li se jiggeneraw madwar 104,000 unit tal-elettriku fsena, li huma ekwivalenti ghall-konsum ta 28 familja. Dan il-progett se jikkontribwixxi bi shighall-vizjoni ta Eko-Ghawdex ghax se jkun qed jaghti kontribut ambjentali fid-dimensjoni socjali, peress li numru ta familji se jibbenefikaw minn din l-energija rinovabli. Ghalhekk, dan il-progett barra li se jkompli jtejjeb il-kwalita tal-hajja ta dawn ir-residenti, se jkun ukoll mezz ta edukazzjoni fuq l-uzu bil-ghalaq tal-energija.

Il-Ministru Anton Refalo qal li mill-bidu nett ta din il-legislatura il-gvern hass l-bzonn li jinghata sinjal ta rinaxximent fil-politika fejn jidhlu l-housing estatesDawn il-panelli ser jitwahhlu bil-ghan li r-residenti jithaffillhom il-piz tal-kontijiet tad-dawl u bhekk humukoll ikunu qeghdin igawdu minn kontijiet orhos. Dan il-progett ser jiswa 266,674 Ewro u ser jigi ffinanzjat minn fondi Ewropej.

Bhala parti mix-xoghlijiet hemm bzonn manutenzjoni fuq il-bjut fejn fost l-ohrajn se isiru xoghlijiet ta konkrete, membrane u installazjoni mill-gdid relatati mas-servizzi tal-ilma u dawl. Il-Ministru tGhawdex irringrazzja lill-Ministru tal-Familja u Solidarjeta` Socjali Dr Michael Farrugia, tal-koperazzjoni u tal-fondi biex ser ikunu jistghu isiru dawn ix-xoghlijiet fuq il-bjut li jammontaw ghal 32,000 Ewro.

Il-Ministru ghal Ghawdex wieghed il-gvern ser jibqa komess li jtejjeb l-infrastruttura fil-housing estates tal-gvern biex verament inkomplu nghollu l-livell tal-ghajxien tar-residenti li jghixu fil-housing estates. Dan huwa progett iehor li jissodisfa l-kriterji ta sostenibilita ambjentali filwaqt li jindirizza l-bzonnijiet socio-ekonomici tar-residenti ta din il-housing estate.

pr141098b - Copy

 19. 05. 2014